Wydrukuj artykuł
Międzyrzecka Karta Rodziny 3+

 

  

 

 

Informacja dla firm zainteresowanych współpracą w ramach Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+

 

Formularz zgłoszenia firmy

 

Firmy udzielające zniżek w ramach Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+

 

PRZYDATNE INFORMACJE DLA RODZINY ZNAJDZIESZ TU:

www.rodzina.gov.pl

www.duzarodzina.pl

 

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych gmina Międzyrzecz podjęła działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na jej terenie.

 

Cele programu:

1.    Promocję modelu rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

2.    Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych

3.    Wzmocnienie roli rodziny oraz wspierania realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej.

4.    Poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.

5.    Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty sportowej, kulturalnej, i rekreacyjnej.

6 .   Wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy.

 

Z programu możesz skorzystać, jeżeli:

 

Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkującej pod wspólnym adresem na terenie gminy Międzyrzecz, składającej się z rodziców (opiekunów) lub z jednego rodzica (opiekuna) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, w tym rodziny zastępczej.

 

Przystępując do programu zyskujesz:

 

• 50% zniżki wstępu na basen „Kasztelanka” w Międzyrzeczu,

• dla posiadaczy MKR 3+, zostanie zastosowana ulga w postaci sprzedaży biletu na seans filmowy w najniższej cenie biletu grupowego, obowiązującego w danym dniu, dla każdego członka rodziny. Obecnie 14,00 zł, w dniach od poniedziałku do piątku, 15,00 zł w soboty i niedziele na seanse w technologii 2D, i odpowiednio 17,00 zł i 18,00 zł w technologii 3D.

• 20% zniżki dla dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa w sekcjach i zespołach na zajęcia organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury.

• 50% zniżki na wstęp do MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

 

Jak przystąpić do programu

 

Etap pierwszy: wypełnij i złóż wniosek.

Wniosek o wydanie Międzyrzeckiej Karty Rodziny 3+ składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.

Wniosek wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Do wniosku należy dołączyć:

1)                  dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej karty (do wglądu)

2)                  kserokopie aktów urodzenia dzieci,

3)                  kserokopie legitymacji szkolnych, studenckich lub innych dokumentów zaświadczających o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18-24 lat,

4)                  kserokopie postanowienia sądu lub umowy o ustalenie rodziny zastępczej.

5)                  kserokopia potwierdzająca niepełnosprawność dziecka w wypadkach określonych Programem,

6)                  kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Międzyrzecz w przypadku braku zameldowania.

 

Etap drugi: odbierz kartę

Jeśli złożysz kompletny wniosek Twoja karta będzie do odebrania nie później niż w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Na karcie znajdą się: imię i nazwisko, numer karty, data ważności

 

Etap trzeci: korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Międzyrzecka Karta Rodziny 3+. Sprawdzaj na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz (www.miedzyrzecz.pl) listę „firmy udzielające zniżek w ramach Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+”.

 

Etap czwarty: do 30 listopada złóż ponowny wniosek abyś mógł korzystać z uprawnień po upływie ważności karty.

 

Do pobrania:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+.

 

Wniosek o wydanie/przedłużenie karty.

 

Wniosek o wydanie duplikatu karty.

 

 

 

wydrukuj