herb gminy Miedzyrzecz
Logo bip
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „”PUBR” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych - czynny od 16.01.2014 roku

§1.

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) przy Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o., ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu.

 

§2.

1.PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 18:00

2.W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

3.O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pszokmiedzyrzecz.pl

 

§3.

1.Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.

2.Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz:

 1. papier i tektura,
 2. opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania wielomateriałowe,
 4. opakowania ze szkła,
 5. metale i złom,
 6. przeterminowane leki,
 7. opakowania zwierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
 12. zużyte opony,
 13. odzież i tekstylia z materiałów naturalnych.

3.Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.

 

§4.

1.Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:

a)podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą,

b)podania rodzaju wwożonych odpadów

c)ustalenia wagi wwożonych odpadów

2.Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz je waży, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w §3, ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.

3.Pracownicy Wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.

4.Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.

5.Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:

a)informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny,

b)adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

c)ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju,

d)datę dostarczenia odpadów,

e)własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy.

 

§5.

1.Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsce wytworzenia wwożący odpady nie podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz.

2.Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:

a) stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

b) stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów,

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.

3.Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

4.Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

 

UWAGA!

 

Od 1 maja 2014 r. przeterminowane leki można również oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w 3 aptekach na terenie naszej gminy tj.:

1)        Apteka „Ratuszowa”, ul. Rynek 2, 66-300 Międzyrzecz.

2)        Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum  3, 66-300 Międzyrzecz.

3)        Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz.

wydrukuj
strzalka
strzalka
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Facebook